Home

Bon, sécher wëlls de wëssen firwat dëse Site iwwerhaapt gutt ass, oder? Majo, wéi’s de der sécherlech schonn denke kanns, handelt dëse Site em Linux mee awer och am allgemengen em open-source Software. Eng ganz speziell Saach gëtt et awer trotzdeem nach: alles ass op lëtzebuergesch! Dach, dach!

Oh, elo hat ech bal dat Wichtegest vergiess: Tux.lu riicht sech virun allem un déi Leit déi wëlles sinn eppes bäi ze léieren. Deen, deen hei gratis Support (oder eppes an der Richtung sicht), deen ass hei falsch an huet besser sech un eng Firma ze wenden déi esou eppes ubitt!